Rzeczoznawca 24 Biuro Wycen Majątkowych

Dlaczego rzeczoznawca majątkowy powinien posiadać ubezpieczenie?

Powszechnie wiadomo, że rzeczoznawca majątkowy powinien posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem określonej umowy. Niewiele osób zastanawia się jednak nad tym, jak poważne sankcje grożą za niedopełnienie tego obowiązku i dlaczego tak naprawdę warto wykupić polisę OC.

Kserokopia dokumentu jako załącznik do operatu

W 2017 r. w przepisach ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wprowadzono dość znaczące zmiany. Na rzeczoznawców majątkowych nałożono obowiązek dołączania do operatu szacunkowego kopii dokumentu, potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem umowy, aktualnego na dzień sporządzenia opinii. Ewentualnie taki dokument powinien stanowić załącznik do umowy o dokonanie wyceny nieruchomości. Niedołączenie polisy OC jest istotnym brakiem formalnym, który może zaważyć o nieprzyznaniu opinii wartości dowodowej przez właściwy organ administracji. Co przy tym istotne, oczywiście dołączenie polisy OC konieczne jest również w przypadku dokonania potwierdzenia aktualności operatu szacunkowego.

Sankcje za nieposiadanie polisy OC

Odmowa przyznania operatowi szacunkowemu wartości dowodowej to nie jedyna sankcja, jaka czeka rzeczoznawców majątkowych. Niezawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody, wyrządzone w związku z wykonywaniem umowy, może spowodować nałożenie na rzeczoznawcę majątkowego znaczącej kary finansowej. Może ona wynosić od dwukrotności do pięciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym stwierdzenie tego naruszenia. W 2018 r. to przeciętne wynagrodzenie wyniosło 4.585,03 zł, a zatem najniższa kara to 9.170,06 zł. Taką karę nałoży natomiast Inspekcja Handlowa. Decydując o wysokości sankcji, weźmie pod uwagę skalę prowadzonej przez rzeczoznawcę majątkowego działalności, a także to, w jaki sposób rzeczoznawca do tej pory spełniał swoje obowiązki oraz jak wypadły poprzednie kontrole jego działalności.

Dlaczego warto posiadać ubezpieczenie?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem umowy warto posiadać nie tylko ze względu na grożące sankcje. W przypadku popełnienia jakiegokolwiek błędu, to właśnie z polisy OC zostanie pokryta ewentualna szkoda. Ta szkoda może natomiast sięgać kwot znacznie przekraczających kary za nieposiadanie ubezpieczenia. Poza tym polisa OC zwiększa wiarygodność rzeczoznawcy majątkowego – zarówno w oczach klientów, jak i organów administracji.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *