Rzeczoznawca 24 Biuro Wycen Majątkowych

ETAPY OGŁASZANIA UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ (CZ.1).

Instytucja upadłości konsumenckiej przeznaczona jest dla osób zadłużonych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe może doprowadzić do częściowego lub całkowitego umorzenia długów. Aby starać się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej trzeba przejść przez kilka etapów, które mogą doprowadzić do upragnionego oddłużenia.

Złożenie wniosku otwiera pierwszy z etapów postępowania w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Niezależnie od tego czy wniosek składa dłużnik, czy wierzyciel, należy złożyć go na urzędowym formularzu, którego wzór określił Minister sprawiedliwości w rozporządzeniu. Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy złożyć w sądzie rejonowym – gospodarczym wydziale upadłościowym. Zgodnie z ustawą, powinien on zawierać:
• imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz numer PESEL dłużnika, a jeśli dłużnik nie posiada numeru PESEL – dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację;
• wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika;
• wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie;
• aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników;
• spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty;
• spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności; wskazanie wierzytelności w spisie wierzytelności spornych nie stanowi jej uznania;
• listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia, w szczególności hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych;
• oświadczenie dłużnika, że nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 4914 ust. 2 i 3 ustawy prawo upadłościowe.

Kolejną fazą w pierwszym etapie jest postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości. W tym momencie wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej podlega weryfikacji przez sąd. Ustalane jest, czy wniosek został prawidłowo wypełniony, czy zachodzą przesłanki ogłoszenia upadłości-niewypłacalność dłużnika. Sąd może odrzucić wniosek, wezwać wnioskodawcę na rozprawę w celu złożenia wyjaśnień lub wniosek oddalić.

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej kończy pierwszy etap postępowania upadłościowego i rozpoczyna drugi, a zarazem ostatni etap czyli postępowanie właściwe. Tutaj główna role odgrywają sędzia-komisarz oraz syndyk…

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *