Rzeczoznawca 24 Biuro Wycen Majątkowych

Postępowanie sądowe

Biegły sądowy to osoba posiadająca doświadczenie zawodowe i uznana za eksperta w zakresie swojej działalności.

Biegły Sądowy zostaje powoływana w postępowaniu sądowym w celu przedstawiania fachowych opinii o okolicznościach mających znaczenie dla wyniku sprawy sądowej, a których wyjaśnienie wymaga specjalistycznej wiedzy.

Biegłym sądowym w sprawie może być wyznaczona przez sąd:

Za sporządzenie opinii biegły uzyskuje wynagrodzenie. W sprawach karnych i administracyjnych, toczących się z mocy prawa, koszty wynagrodzenia biegłego ponosi Skarb Państwa. W sprawach cywilnych koszty wynagrodzenia biegłego ponoszą strony.

W polskim sądownictwie dużo postępowań toczy się o podział majątku. To przede wszystkim spory spadkowe albo sprawy rozwodowe. Często Sędzia powołuje biegłego by mógł ocenić rzeczywistą wartość dóbr materialnych, które mają zostać podzielone. Wniosek o powołanie takiego specjalisty mogą złożyć również strony postępowania, ale to do sędziego należy ostateczna decyzja.

W postępowaniach sądowych mogą też brać udział tzw. biegli ad hoc. To eksperci, którzy nie są wpisani na listę biegłych sądowych, ale ich wiedza, kwalifikacje, umiejętności oraz doświadczenie pozwalają sporządzić profesjonalną, wiarygodną i obiektywną opinię.

Każda ze stron postępowania ma prawo do złożenia zarzutów sporządzonej przez biegłego sądowego opinii. Sąd może taki wniosek przyjąć albo go oddalić.

Biegły sądowy w czasie sporządzania opinii sądowej musi być  rzetelny, sumienny i bezstronny.