Rzeczoznawca 24 Biuro Wycen Majątkowych

Praktyki

Wyceną nieruchomości zajmuje się wykwalifikowany rzeczoznawca majątkowy. Kandydat do tego zawodu musi zdobyć określone uprawnienia. Ukończenie studiów wyższych lub podyplomowych z dziedziny wyceny nieruchomości nie wystarczy. Konieczne jest jeszcze odbycie praktyki zawodowej na rzeczoznawcę. Wówczas kandydat uzyskuje pełne uprawnienia państwowe do wykonywania tego zawodu.
Podstawa prawna:
ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 518, z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomościami (Dz. U. 2014, poz. 328).

Czas trwania praktyk:

Praktyki rzeczoznawców majątkowych trwają 6 miesięcy. W tym okresie kandydat samodzielnie sporządza 6 operatów szacunkowych, do wyboru z ośmiu tematów przedstawionych poniżej:

a) nieruchomości lokalowej, w podejściu porównawczym, metodą porównywania parami,
b) nieruchomości zabudowanej, w podejściu porównawczym, metodą korygowania ceny średniej,
c) nieruchomości przynoszącej lub mogącej przynosić dochód, w podejściu dochodowym,
d) budynku lub budowli, w podejściu kosztowym,
e) nieruchomości gruntowej w celu aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego,
f) nieruchomości rolnej lub leśnej w celu ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie,
g) nieruchomości gruntowej w celu naliczenia opłaty adiacenckiej,
h) nieruchomości jako przedmiotu ograniczonego prawa rzeczowego.

Decydując się na praktykę wyceny nieruchomości właśnie w naszym biurze w Krakowie, wiele zyskujesz!

  • Gwarantujemy opiekę merytoryczną oraz możliwość sprawdzania operatów szacunkowych na każdym etapie pracy.
  • Wydajemy zaświadczenie o uczestnictwie w praktyce, które ułatwia uzyskanie danych niezbędnych do wykonania operatów.
  • W trakcie praktyk uczestnicy otrzymają wzory operatów szacunkowych, jako pomoc dydaktyczną do wykonania własnych. Wzory operatów pomagają w uniknięciu podstawowych błędów podczas sporządzania wyceny nieruchomości.
  • Otrzymujesz moduły najistotniejszych informacji na temat konkretnych metod wyceny nieruchomości.
  • Uczestniczysz w comiesięcznych spotkaniach, podczas których omawiane są kluczowe aspekty prawne i metodyka.

Koszty:

Koszt praktyk ok 2 000 zł*

* Wysokość opłaty za praktykę zawodową wynosi 50% kwoty, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z kwartału poprzedzającego kwartał, w którym dokonano wpisu do rejestru, o którym mowa w § 8 ust. 2.

Zgłoszenie się na praktyki:

Zgłoszenie zainteresowania odbyciem praktyki zawodowej – biuro@rzeczoznawca24.com

Uwaga! Praktyki w naszym biurze wycen majątkowych w Krakowie można rozpocząć w dowolnym momencie.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu:

tel. 12 415-87-30

tel. 690-966-707