galeria

termowizja badania_termowizyjne

badania termowizyjne

  Termowizja obecnie uważana jest za najbardziej atrakcyjną metodę pomiaru temperatury na odległość.

  Badanie termowizyjne polega na zobrazowaniu rozkładu temperatur na po­wierzchni badanego obiektu przy użyciu specjalistycznego sprzętu – kamery ter­mowizyjnej. Pomiar temperatury w tej metodzie odbywa się w sposób nienisz­czący, nieinwazyjny i bezstykowy. Termowizja umożliwia pomiar rozkładu tempe­ratury na dużych powierzchniach i ze znacznej odległości, praktycznie w czasie rzeczywistym.

 

  W budownictwie badanie termowizyjne najczęściej stosowane jest do:

  • badania stanu izolacyjności cieplnej budynków nowych lub modernizowanych, w celu sprawdzenia jakości wykonanych prac
    i zastosowanych materiałów oraz poprawności rozwiązań projektowych
  • badania stanu izolacyjności cieplnej budynków, przed przystąpieniem do działań termorenowacyjnych
  • lokalizacji miejsc zawilgocenia przegród budowlanych
  • sprawdzania szczelności przegród zewnętrznych
  • lokalizacji przebiegu w przegrodach budowlanych instalacji wodnej
    i grzewczej oraz lokalizacji nieszczelności tych instalacji.

 

  Wykonując badania termowizyjne korzystamy z kamer termowizyjnych firmy FLIR, pioniera w tej dziedzinie i najbardziej renomowanej firmy na świecie.

  Kontroli termograficznej podlegają wszystkie elementy ścian i elewacji, od piwnic i pasów przyziemia po dachy i kominy. Kontrola pozwala wykryć mostki termiczne w ścianach osłonowych, poddać ocenie jakość stanu izolacyjności ścian, drzwi i okien oraz ocenić generalną jakość energochłonności budynku.

  Kontrolę najlepiej przeprowadzać w warunkach kiedy różnica temperatur między temperaturą wewnątrz domu i temperaturą zewnętrzną nie jest mniejsza niż ok. 8-10°C.

  Badanie termowizyjne kończy szczegółowy raport zawierający m.in. zdjęcia
w podczerwieni (termogramy), pokazujące rozkład temperatur na powierzchni badanego , a także zdjęcia w paśmie widzialnym (zdjęcia „zwykłe”), opis metodyki badania i zastanych warunków środowiskowych oraz komentarze do stwier­dzonych wad.