Rzeczoznawca 24 Biuro Wycen Majątkowych

Decyzja o warunkach zabudowy – jak ją uzyskać?

Nasi Klienci, przymierzający się do zakupu domu, niejednokrotnie zwracają się do nas z pytaniem – czym jest decyzja o warunkach zabudowy i kiedy należy ją uzyskać. Odpowiadamy zatem. Decyzję o warunkach zabudowy należy uzyskać wtedy, gdy dany teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dokument ten wyznaczy ramy planowanej inwestycji, określi co możemy, a czego nie.

Kto wydaje decyzję o warunkach zabudowy?

Decyzję o warunkach zabudowy wydaje, z niewielkimi wyjątkami, wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Sporządzenie projektu takiej decyzji powierza się osobie, uprawnionej do wykonywania projektów planistycznych, czyli na przykład urbanistom lub architektom.

Kiedy możliwe jest wydanie decyzji o warunkach zabudowy?

Aby w ogóle móc wystąpić o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, nasza nieruchomość musi spełniać kilka, ustawowych warunków. Po pierwsze co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, musi być zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań, dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu. Po drugie teren musi mieć dostęp do drogi publicznej. Po trzecie na działce musi istnieć lub być projektowane uzbrojenie terenu. Po czwarte teren nie jest objęty wymogiem uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.

Co musi uwzględniać decyzja o warunkach zabudowy?

Wydana decyzja określi w szczególności wymaganą linię zabudowy, wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki albo terenu, szerokość elewacji frontowej, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki, a także geometrię dachu (kąt nachylenia, wysokość kalenicy, układ połaci dachowych).

Jak poprawnie złożyć wniosek?

Ubiegając się o wydanie decyzji o warunkach zabudowy należy złożyć stosowny wniosek. Kierujemy go do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Dokument ten powinien zawierać przede wszystkim: granice działki, planowany sposób zagospodarowania działki z charakterystyką zabudowy i zagospodarowania otoczenia domu, parametry techniczne inwestycji, zapotrzebowanie na wodę, energię elektryczną i sposób odprowadzania ścieków. Dodatkowo do wniosku należy dołączyć dwa egzemplarze kopii mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000 (można je uzyskać z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego). Co również istotne, złożenie wniosku podlega opłacie skarbowej.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *