Rzeczoznawca 24 Biuro Wycen Majątkowych

Metody wyceny przedsiębiorstwa

Istnieją różne powody dokonywania wyceny przedsiębiorstwa. Najczęściej uzasadnieniem jest jego sprzedaż, przekształcenie, przeprowadzenie postępowania upadłościowego lub sporządzenie sprawozdania finansowe. W zależności od celu wyceny, wybiera się natomiast odpowiednią metodę. Jakie są metody wyceny przedsiębiorstwa?Czym jest przedsiębiorstwo?

W oparciu o przepisy ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny “przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczych. Obejmuje ono w szczególności: 1) oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa) 2) własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości, 3) prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawo do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych, 4) wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne, 5) koncesje, licencje i zezwolenia, 6) patenty i inne prawa własności przemysłowej; 7) majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne; 8) tajemnice przedsiębiorstwa, 9) księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej”.

Jakie są metody wyceny przedsiębiorstwa?

Istnieją trzy podstawowe metody wyceny przedsiębiorstw, a właściwie trzy kategorie takich wycen. Pierwszą grupę stanowią majątkowe metody wyceny. Drugą są metody dochodowe. Z kolei w ramach trzeciej kategorii znajdują się metody porównawcze. Oczywiście dodatkowo funkcjonują metody mieszane, uwzględniające poszczególne elementy różnych rodzajów. Odpowiednią metodę wyceny stosuje się w zależności od celu ustalania wartości przedsiębiorstwa oraz charakteru, posiadanych przez przedsiębiorstwo, składników majątkowych.

Jak działają metody majątkowe?

Metody majątkowe opierają się na ustaleniu wartości poszczególnych składników majątkowych przedsiębiorstwa i pomniejszeniu ich o istniejące zobowiązania firmy. Bazą do określenia wartości elementów majątku przedsiębiorstwa jest sprawozdanie finansowe (bilans). Metody te są stosunkowo łatwe, ale ich istotną wadą jest nieuwzględnienie ważnych w procesie wyceny faktów, takich jak prognozy rozwoju lub kondycja gospodarki. W ramach metod majątkowych najbardziej znana jest metoda skorygowanych aktywów netto, czyli metoda SAN.

Jak działają metody dochodowe?

Z kolei metody dochodowe bazują na założeniu, że o wartości firmy decyduje jej zdolność do przynoszenia dochodów w przyszłości. W procesie wyceny ogromne znaczenie mają zatem takie czynniki, jak: zysk netto, wartość nakładów inwestycyjnych netto, wartość amortyzacji, zmiana wysokości kapitału obrotowego netto oraz zmiana netto wysokości zaciągniętych zobowiązań finansowych. Zaletą metod dochodowych jest uwzględnienie większej liczby czynników, niż chociażby w odniesieniu do metod majątkowych. Ich wadą jest jednak szacunkowy charakter niektórych wyliczeń. Najbardziej popularną podkategorią metod dochodowych jest metoda DCF (discounted cashflows – metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych).

Jak działają metody porównawcze?

Wyceniając przedsiębiorstwo przy użyciu metod porównawczych, zakłada się natomiast, że firmy o podobnym charakterze powinny prezentować podobną wartość rynkową. Porównuje się zatem poszczególne podmioty, wykazujące tożsame cechy. Obliczenie wartości przedsiębiorstwa, bazując na tej metodzie wydaje się stosunkowo proste. Kluczowy jest jednak dobór właściwych mnożników: przychodów, zysków, kapitałów własnych, dywidendy, przepływów pieniężnych oraz ich fachowa i rzetelna korekta.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *