Rzeczoznawca 24 Biuro Wycen Majątkowych

Odszkodowanie za grunt wywłaszczony pod drogę

Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami (u.g.n.), jeżeli właściciel nieruchomości dokonał jej podziału i w związku z tym część tej nieruchomości stała się drogą publiczną, droga ta z automatu przechodzi na własność gminy, powiatu, województwa lub Skarbu Państwa. Za utraconą działkę właścicielowi przysługuje odszkodowanie.

Jak ustalić należne odszkodowanie?

Zgodnie z przepisami u.g.n. odszkodowanie za wywłaszczony grunt wypłaca się w wysokości uzgodnionej między właścicielem lub użytkownikiem wieczystym a właściwym organem. W przypadku braku takiego porozumienia, stosuje się zasady, wskazane w u.g.n. Właściwy starosta wszczyna zatem postępowanie administracyjne oraz wydaje postanowienie o powołaniu biegłego rzeczoznawcy majątkowego. Zadaniem rzeczoznawcy jest natomiast sporządzenie operatu szacunkowego, ustalającego wartość wywłaszczonej pod drogę nieruchomości.

Co uwzględnia operat szacunkowy?

Rzeczoznawca majątkowy, dokonując wyceny, opiera się na przepisach u.g.n., a także aktu wykonawczego – rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości sporządzania operatu szacunkowego. Dokument ten określa rodzaje metod i technik wyceny nieruchomości, sposób sporządzania, formę i treść operatu szacunkowego, a także uwarunkowania dla stosowania podejścia mieszanego.

Istotna opłata adiacencka

Na kwestię podziału nieruchomości nie należy jednak patrzeć, jak na czysty zysk. Planując taki zabieg należy mieć na uwadze również opłatę adiacencką. W oparciu o u.g.n. osoby, które otrzymały nowe nieruchomości, wydzielone w wyniku scalenia i podziału, są zobowiązane do wniesienia na rzecz gminy opłat adiacenckich w wysokości do 50% wzrostu wartości tych nieruchomości, w stosunku do wartości nieruchomości dotychczas posiadanych.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *