Rzeczoznawca 24 Biuro Wycen Majątkowych

Planowanie przestrzenne – będą zmiany

Na początku marca w mediach pojawiła się informacja, że Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju pracuje nad zmianami w planowaniu przestrzennym. Reforma ma wprowadzić trzy zupełnie nowe akty planowania przestrzennego. W ramach tego Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wymienia plan ogólny, plan zabudowy i standardy urbanistyczne.

Czego będzie dotyczył plan ogólny?

Plan ogólny ma być sporządzany dla całego obszaru gminy. Jego zapisy mają się jednak ograniczać wyłącznie do ogólnego przeznaczenia terenów gminy. Plan ogólny pokaże zatem strukturę przestrzenną wybranego terenu oraz jego podstawową infrastrukturę techniczną. Jaki jest sens uwzględniania wyłącznie tak wąskiego zakresu informacji? Chodzi o to, aby plan ten skupiał się wyłącznie na wskazaniu terenów do zabudowy i wyłączonych spod zabudowy. Dodatkowo do planu ogólnego mają zostać dołączone dodatkowe dokumenty, takie jak: prognoza oddziaływania na środowisko, prognoza skutków finansowych uchwalenia planu ogólnego, która powinna zostać uwzględniona w wieloletnich planach finansowych, a także uzasadnienie ustaleń planu ogólnego, w tym: opis charakterystyki uwarunkowań rozwoju przestrzennego oraz ich wpływu na przyjęte kierunki rozwoju przestrzennego oraz opis zgodności z ustaleniami zintegrowanej strategii rozwoju gminy.

Czego będzie dotyczył plan zabudowy?

Drugim planowanym aktem będzie plan zabudowy. Dokument ten zostanie sporządzony wyłącznie w odniesieniu do terenów, które w planie ogólnym zostały przeznaczone pod zabudowę. To właśnie plan zabudowy będzie stanowił podstawę do wydawania pozwoleń na budowę. Jeśli chodzi natomiast o treść, dokument ten będzie praktycznie odpowiadał dzisiejszemu planowi miejscowemu. Dowiemy się z niego zatem między innymi ile kondygnacji i jaką wysokość mogą mieć budynki, jaka ma być szerokość elewacji frontowej, jaka jest minimalna wielkość działki budowlanej i tak dalej. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zakłada, że dokument ten będzie miał nieco poszerzony zakres fakultatywny w stosunku do obowiązkowego.

Czego będą dotyczyły standardy urbanistyczne?

Z kolei standardy urbanistyczne będą stanowiły warunki wiążące dla terenów, które zostały przewidziane w planie ogólnym do uzupełnienia zabudowy, ale nie zostały objęte planem zabudowy. Nowe planowanie przestrzenne wprowadzi również nową konstrukcję w postaci zintegrowanego projektu inwestycyjnego. Dokument ten będzie dedykowany większym inwestycjom i stworzy możliwość nawiązania współpracy w zakresie realizacji określonej inwestycji pomiędzy prywatnym inwestorem a gminą.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *